EMPATICKÉ NASLOUCHÁNÍ

Naslouchat tomu, co druhý říká, je skutečné umění.

Do naší schopnosti slyšet vstupuje zpravidla naše mysl a okamžitě interpretuje a komentuje vše, co k nám přichází z vnějšího prostoru. Může se to dít tak rychle, že si toho člověk není plně vědom. Jeho jednání je pak řízeno domněnkou, kterou si vytvořil. Reaguje na vlastní domněnku, nikoliv na řečená slova. Tato skutečnost zapříčiňuje nedorozumění a konflikty. Energie a čas, které investujeme do jejich objasnění, snižují možnosti využívat efektivně náš skutečný potenciál.

Empatické naslouchání je dovednost naslouchat komplexně, tedy vyřčeným slovům i neverbální složce komunikace, a to beze všech komentářů mysli a bez zkreslování.

Člověk, který uvažuje nahlas, má tak k dispozici energii koncentrované pozornosti naslouchajícího, která mu usnadňuje vymanit se z opakujících se myšlenek a dospět s větší lehkostí k hlubšímu uvědomění.

Jeho slova a prožitky jsou reflektovány, což mu umožňuje hlubší kontakt s vlastními myšlenkami a se sebou. Postupně si tak může uvědomovat vše, co souvisí s jeho problémem. Tento proces pomáhá uvolnit se z cykličnosti, která je charakteristická pro naše obvyklé myšlení a myšlenkové vzorce.

Člověk tak získá odstup od situace či problému, kterým se zabývá.

Prostřednictvím empatie může postupně prožít všechny emoce, kterými reaguje na situaci, a uvědomit cenné informace, které mu tyto emoce přinášejí. Získá tak ucelenější a pravdivější obraz o celé situaci i úlevu od emocionálního stresu, který je spojen s opakujícími se myšlenkovými procesy.

Při uvolnění pozornosti a ponoření se do hlubších vrstev vědomí přicházejí důležitá a velmi často nová uvědomění.

Probouzí se naše kreativita.

To umožňuje najít jasná a smysluplná řešení. Člověk si je jist, že řešení je pro dané okolnosti to nejlepší.

Pro jaký účel je empatické naslouchání vhodné?

  • Uvolnění emocionálního stresu
  • Získání odstupu od problému
  • Nalezení nových úhlů pohledu na situaci či problém
  • Vytvoření komplexního pohledu na situaci
  • Otevření nové perspektivy při řešení úkolu/problému
  • Objevení nových možností či řešení
  • Získání nového náhledu na konfliktní situaci
  • Porozumění sobě
  • Hlubší sebeuvědomění
  • Identifikace vlastních limitujících vzorců chování
  • Uvědomění hlubokých motivů vlastního rozhodování a jednání
  • Kontakt s vnitřní motivací
  • Odhodlání ke změně
  • Uvědomění o nových způsobech myšlení a jednání
  • Nalezení řešení, o kterém člověk nepochybuje
  • Porozumění motivům chování druhých lidí
  • Nalezení cesty z konfliktu nebo komplikované situace

Pro koho je empatické naslouchání vhodné?

  • Obecně pro každého, kdo chce více, než jen jednat podle stále stejných vzorců
  • Pro lidi, které trápí konflikty s jinou osobou
  • Pro ty, kteří hledají nové koncepce
  • Pro vedoucí pracovníky a manažery, kteří chtějí sami růst a lépe využívat vlastní schopnosti
  • Pro kohokoliv, kdo chce růst a rozvíjet se
  • Pro všechny, kteří mají odvahu opustit zónu komfortu a pustit se do neznáma
  • Pro ty, kdo hledají svou jedinečnost a své silné stránky
  • Pro ty, kdo chtějí od života více, než být otroky vlastních negativních přesvědčení o sobě, o druhých a o životě
  • Pro ty, kdo mají odvahu přijmout odpovědnost a žít jako svobodné bytosti
  • Pro všechny, kteří si váží sami sebe natolik, že už nechtějí trávit život ve stresu
  • Pro všechny, kteří touží objevit a využívat svou kreativitu